Q&A: På innsiden av en digital antropologs visdom om jobbarenaer

Vil du forstå hvordan og hvorfor moderne arbeidsmiljøer endrer seg? Ph.d. Caitlin McDonald snakker om den forskningen hun leder på dette feltet og hennes jobb som digital antropolog.

Hva er en digital antropolog, og hvorfor bestemte du deg for å bli det?

I sin enkleste form er antropologi studiet av mennesker: Hvordan vi oppfører oss, tenker og handler, og aller viktigst hvordan vi skaper meningsfullhet sammen. Nysgjerrighet og empati er kjerneegenskapene for en antropolog.

Antropologer søker kunnskap om menneskers opplevelser, og det gjør oss både glad og ydmyk å bli invitert inn i andre menneskers verden. En av antropologiens viktigste oppdagelser er at vi alle har vår egen versjon av «normal»: Det som er vanlig praksis eller underforstått i min verden, kan bli oppfattet fullstendig annerledes av andre.

Antropologer lærer å stille seg utenfor sin egen versjon av normalitetsbegrepet, legge bort det dømmende og betrakte ting fra mange forskjellige perspektiver. I en verden der digitale teknologier i stadig økende grad blir mellomledd mellom mennesker, må antropologene være særlig oppmerksom på hvordan våre digitale verktøyer former resten av livene våre på jobben, hjemme og i samfunnet.

På hvilke måter kan en digital antropolog hjelpe virksomheter med å forbedre sin forretningsdrift?

Det å lære seg å tenke som en antropolog, kan ha en radikal innvirkning på virksomheten ved å gi beslutningstakere styrke til løpende å oppdatere sin informasjon om hva kundene ønsker og trenger. Det finnes ikke noe som kan erstatte å bruke tid sammen med kunder og forstå hva produktet eller tjenesten betyr for dem i deres livs- eller arbeidskontekst.

Ved å fordype deg kontinuerlig i brukeropplevelsen og holde tritt med endringer i brukernes behov over tid, får du innsikt i hvilke små tilpasninger du må gjøre, og du holder øynene åpne for store endringer i horisonten.

Men det stopper ikke der. Ved å lære å tenke som en antropolog kan du også forbedre relasjonene på arbeidsplassen, ettersom teammedlemmene lærer å utforske med en åpen, nysgjerrig og empatisk tankegang, trå inn i sine kollegers sko og se såre og svake punkter fra deres synsvinkel.

Å utvikle antropologiske ferdigheter kan hjelpe en organisasjon til å:

  • Identifisere innovasjonsmuligheter ved å forstå kundenes behov
    Se gamle problemer med nye øyne («vuja de»)
  • Utvikle i fellesskap med kundene ved å behandle dem som de som har ekspertise på egne opplevelser
  • Sette «big data» i kontekst ved å forsterke numerisk abstraksjon med illustrerende eksempler

Du leder et forskningsprosjekt om våre arbeidsmiljøer med navnet «Space: The Organizational Frontier.» Hvorfor dette temaet?

Som antropolog er jeg alltid på jakt etter det uventede i hverdagen: Hva virker «normalt» eller «naturlig» for oss i dag, men som vi vil se svært annerledes på om noen få år? For eksempel er et av de tidlige funnene vi har merket oss at mange av de som arbeider i åpne kontorlandskap bruker hodetelefoner, ikke bare for deres funksjon for telefonsamtaler eller å lytte til musikk, men også som en «ikke forstyrr-indikator» overfor kollegene.

Ved å undersøke vekselvirkningene mellom digitale og fysiske arbeidsmiljøer, kan vi unngå noen av de fellene virksomheter kan stå overfor når de skal få innovative samarbeidsverktøyer til å leve opp til det de lover.

Hvordan skal virksomhetene tilpasse sine jobbarenaer, og hvordan?

Med samarbeidsteknologier som etter hvert finnes overalt, har informasjonsarbeidere alle de verktøyene de trenger for å ha kontoret i lommen. Der det er wifi, kan det arbeides. Dette betyr at virksomhetene blir mer komfortabel med fjernarbeid, fleksibel og forskjøvet arbeidstid for ansatte. Det har store konsekvenser for hvordan vi utformer arbeidsplassene. Gulvareal er en stor kostnad, og selskaper som kan redusere sine kostnader for lokaler ved å endre arbeidsmønstre vil ønske disse nyvinningene velkommen. Men med økende asynkrone arbeidsmønstre følger det også utfordringer: Folk må endre vaner, praksis og felles forståelse av etikette for at de effektivt skal kunne dele informasjon, etablere relasjoner og endelig samarbeide på tvers av digitale og fysiske arenaer.

Kan du si noe om hvordan organisasjoner driver nyskaping i dette organisatoriske grenselandet?

De mest utfordrende organisatoriske enhetene har en hybrid blanding av folk som er samlokalisert og noen teammedlemmer som sitter andre steder. Det betyr at du må utvikle strategier for hvordan du jobber sammen over bordet, hvordan du jobber sammen på avstand og alle de kronglete variantene mellom disse. Men flere og flere virksomheter opererer på denne måten, så det kommer til å bli et mer vanlig mønster. Det tiltagende skiftet til plattformorganisasjoner, med stadig mindre rigide grenser mellom produsenter og forbrukere, sammen med økningen i kortsiktig og fleksibelt kontraktsarbeid, betyr også at teamene må bli mer oppmerksom på deres strategier for mottak av nyansatte og avvikling av arbeidsforhold (onboarding og offboarding). Dette er svært viktig for å bygge en følelse av teamsamhold og kontinuitet.

Les mer: Modern Workplace: Har du den rette kompetansen?

Les mer: Lær av de beste: Tre tips for suksess i virksomheten

Si din mening

*