5 konkreta exempel på hur blockchain kan användas

Blockchain är en av de trendigaste teknikerna just nu och drar åt sig uppmärksamhet jorden runt.

Förväntningarna är stora, och tekniken uppfattas redan som en lika stor revolution som när internet kom. Tekniken är fortfarande ny och obeprövad, och det finns inte många konkreta erfarenheter av den ännu. Det kan därför vara svårt att få en uppfattning om vilka möjligheter den har att erbjuda.

Alexandra Instituttet har i samarbete med SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) tagit fram en rapport med konkreta affärsmässiga scenarier som visar hur tekniken kan användas. Syftet är att ge en helhetsbild av de erfarenheter som redan finns av blockchainlösningar.

En viktig poäng är att blockchain inte är själva lösningen. Man måste betrakta blockchain som en del av en större digitaliseringsprocess där både teknik och organisation måste samverka.

En av de tänkbara fördelar som återkommande nämns är effektivisering. Spårbarhet och dataintegritet är också viktiga parametrar. Tillit är en faktor. I stället för att ta fram en lösning som alla kan använda utformar man en gemensam teknisk lösning där tilliten fördelas på så vis att ingen behöver förlita sig på en enda part.

En annan viktig poäng är att lösningarna är nya och unga, och därför finns en viss risk i jämförelse med andra tekniker. Om man ser det ur teknisk synvinkel kan ett rimligt alternativ vara en vanlig databas eller en offentlig viktig infrastruktur, som är en mer beprövad lösning.

Blockchain inom sjöfarten

Mærsk har dragit igång ett större digitaliseringsprojekt och tänker använda blockchain för att skapa nya sätt att ta fram frakt- och transportdokumentation. En stor del av processerna bakom den internationella containertrafiken är oerhört komplicerade och inbegriper många parter, till exempel hamnar, tullmyndigheter och rederier. Vi har kommit långt från den tid då det räckte med en enkel stämpel, och numera är det hela en dyr procedur. Målet är att spara en hel del pengar genom att strömlinjeforma och digitalisera processen.

Tanken är att dokumenten läggs in i en blockchainlösning. De föreställer sig en fullständig digitalisering av dokumenthanteringen så att alla dokument omedelbart blir digitalt tillgängliga för berörda parter. Det blir något helt annat än i dag när man måste transportera dokumenten fysiskt, till exempel via flygpost, för att få dem underskrivna.

Blockchain för att balansera elnätet

TenneT är en elnätsleverantör i Nederländerna och delar av Tyskland och driver två pilotprojekt. Ett tillsammans med tyska Sonnen och ytterligare ett med nederländska Vandebron.

Från dagens läge med ett elnät som är distinkt uppdelat mellan producenter – vanligen elproducenter och förbrukare – tänker sig TenneT en mer varierad bild i framtiden. För det första kommer producenterna att bli fler och mindre. Samtidigt kommer en del av förbrukarna att själva vara producenter. Kanske har de batterikapacitet i sina elbilar eller har egna solpanelsanläggningar.

TenneT föreställer sig en värld präglad av hållbarhet, där det också blir svårare att hantera överskottsströmmen. Du kan till exempel köpa ett batteri till din solpanelsanläggning från Sonnen, och sedan kan alla som har Sonnen-batterier dela ström med varandra. Om solen inte lyser något vidare hos dig kan du låna el från en annan Sonnen-ägare.

TenneT vill skapa ett system som utvidgar möjligheten att låna el. De vill gärna låna den batterikapacitet som många av deras kunder har, och utnyttja den för att lagra överskottsel. Överenskommelser om att låna el ingås genom en blockchain. Det innebär att du som konsument kan säga att ”min Tesla står i garaget i natt, och ni får använda halva batteriet för ett visst pris”.

Läs mer: Internetgurun: Satsa på blockchain

Skydd av personuppgifter i elektronisk patientjournal i Estland

Majoriteten av Estlands ungefär 1,3 miljoner invånare har en elektronisk patientjournal som uppdateras varje gång någon inom hälso- och sjukvården lägger in nya uppgifter.

För detta använder myndigheterna en blockkedjeteknik som lägger till ett extra säkerhetslager för personuppgifterna.

Det speciella med denna lösning är att det handlar om en blockkedja på en enda enhet. Lösningen är inte fördelad mellan flera parter. Det enda som lösningen gör är att säkerställa dataintegriteten, alltså att se till att lagrade data inte kan manipuleras. Man har en parallell blockkedja som återspeglar de data man har. Om ändringar görs går det därför att se att uppgifterna har manipulerats.

Blockchain kan få problem med skalbarheten. Om man är tio personer behöver i princip alla ha uppgifterna sparade. Redan detta multiplicerar datalagringen med tio. Fördelen med det estniska systemet är att data bara finns på en enda plats och att det är mycket effektivt.

Administration av personuppgifter inom finanssektorn

New Banking är ett danskt uppstartsföretag som har specialiserat sig på att utveckla system för hantering av känsliga personuppgifter genom att använda blockkedjeteknik. De arbetar med en teknikplattform som ska effektivisera bankernas valideringsprocesser när nya kunder registreras.

Processen är i dagsläget manuell och kräver vanligen att banken inhämtar en lång rad upplysningar och dokument från kunden. Det kan till exempel handla om kopior av pass, körkort, adress- och personuppgifter.

New Bankings lösning samlar alla personuppgifter på en enda plats utan band till en enskild bank. Tanken är att kunden en gång för alla lägger in sina uppgifter i New Bankings system och på egen hand lägger in en mängd information om sig själv.

Effektiv handel med fastigheter

Lantmäteriet har i samarbete med ett antal banker tagit fram en blockchainlösning för fastighetstransaktioner. Det handlar framför allt om de dokument som krävs för en transaktion. Tidigare hade man ingen centraliserad digital lösning. Det innebar att dokumenten måste skickas runt mellan parterna, till exempel banker, fastighetsmäklare, köpare och säljare.

Utmaningen var att det inte fanns någon central enhet som skulle stå för dokumenthanteringen. Det innebar att man hade en ganska ineffektiv process där dokument måste skickas fram och tillbaka.

De har skapat en blockchainlösning för dokumenten där de olika parterna kan hålla sig à jour med dokumenten och skriva under dem. På så vis får man en smidig och effektiv process.

Det kunde tidigare ta flera månader från en inledd affär till den slutliga överlåtelsen, en process som man räknar med att kunna förkorta avsevärt genom digitalisering. Eftersom allting är digitalt räknar de också med att vissa delar av processen kan automatiseras, till exempel överlåtelse av pantbrev. Att ha en gemensam lösning ökar också transparensen.

Läs mer: Sju goda skäl till att satsa mer på digitalisering

Säg din mening

*