Hur CFO:s bibehåller makten

Posten som CFO anses ibland vara viktigare VD-posten. Men om CFO’s inte har tillräckligt goda kunskaper om företaget begränsas deras makt i stor utsträckning.

Det är inget vi diskuterar. Vi bekräftar det sällan. Vi lever i ett samhälle där man fokuserar på samarbete och att skapa värde. I många situationer är makt och politik extremt negativt laddade ämnen som möter starkt ogillande.

Det finns ett gott skäl till detta. Att sträva efter makt ses ofta som machiavellism, som i sin tur hör ihop med kontraproduktivt beteende som manipulering, tveksamma ledaregenskaper och att sätta den egna makten framför företagets intressen. Vi har emellertid nått slutsatsen att man för att komma framåt bör lägga problemet åt sidan. Vi talar ogärna om makt, eftersom vi inte vill ses som onda personer.

Men problemet kvarstår. Människor som föddes med eller som tidigt i livet förvärvade maktrelaterade färdigheter möter inga utmaningar. Eller värre än så − ibland låter vi makten rinna ur våra händer, och utan medvetna ansträngningar kan vi kan återta den. I sin tur gör detta oss maktlösa i förhållande till våra ansvarsområden. Vi hamnar i obalans och kan inte bidra med något till företaget.

Finanscheferna är särskilt utsatta

CFO’s anses ofta ha mer makt än VD:n för företaget eftersom det är finanschefen som hanterar pengarna. Dock pratar vi inte nödvändigtvis om detta heller. Finanscheferna fungerar som ekonomiska väktare och stämmer av vilka avdelningar som går bra, vilka projekt som ligger inom företagets budget och vilka som är för dyra och som bör stoppas.

Men om finanscheferna inte har tillräckligt goda kunskaper om företaget, kanske på grund av att de inte är uppdaterade med de senaste förändringarna på marknaden och inom tekniken, begränsas deras makt i stor utsträckning. Trots sina ekonomiska expertkunskaper kan en finanschef som bara fokuserar på siffror skapa en allvarlig maktobalans som kan skada relationerna med resten av företaget.

Öppenhet och perspektiv är nyckeln

För att kunna prioritera rätt projekt måste finanscheferna till fullo förstå de föreslagna projektens omfattning och kunna se dem ur ett mycket bredare perspektiv än rent ekonomiskt. För att få överblick är tekniker med Wardley Mapping bra att använda.

En Wardley-karta är ett diagram som består av en kedja med olika behov (något som kunderna behöver) och produktutveckling, som är en sammanställning av många olika egenskaper (inklusive osäkerhet). Ett exempel här nedan rör elförbrukningen.

Vi kan till exempel genast fråga oss vad det innebär att ”justera oss till makttillgänglighet”, vilka risker och andra egenskaper som bör finnas samt hur investeringar i den här komponenten kan vara till fördel för våra kunder. Det är viktigt att tänka på att det är en möjlighet att förstå vilket värde som levereras utöver de ekonomiska detaljerna.

Genom att göra det obligatoriskt att skapa sådana diagram för projekt som överstiger vissa ekonomiska trösklar tvingar man fram en ärlig diskussion om projektets syfte och de engagerade personernas roller. Förhoppningsvis löser detta eventuella brister i makt- och ansvarsförhållanden eftersom det ger finanschefen ett brett företagsperspektiv.

Det faller helt klart på finanschefens lott att inrätta en sådan mekanism för utgiftskontroll och detta bör vara sedvanlig praxis.
Lära sig på nya sätt

Det tjänar inget till att vara ekonomiexpert, eller någon expert alls, om inte expertkunskapen används till fördel för organisationen. Viljan att lära sig och inhämta kunskaper från andra domäner är en av de viktigaste delarna som gör experterna till just experter.

Finanschefer som har en djup förståelse för företaget, och inte bara den ekonomiska sidan, säkerställer att deras makt överensstämmer med deras ansvarsområden.

 

 

Säg din mening

*