Vill du stärka säkerheten? Så kan du undvika cyberattacker

Cybersäkerhetsattacker är ett hot mot alla företag. Här följer några tips på hur du kan vara förberedd och ha rätt personal för att lösa dessa utmaningar.

Inget företag är helt skyddat mot cybersäkerhetsattacker. I stället för att fokusera helt på att förebygga attacker, bör organisationer säkerställa att de kan reagera snabbt, återhämta sig och fortsätta med verksamheten. Med andra ord bör de bli cybertåliga.

Cybertålighet kräver införande av policyer och processer som hjälper organisationen att överleva och fortsätta genomföra sin långsiktiga strategi trots framväxande säkerhetshot.

Cybertålighet bör vara del av en heltäckande syn på säkerheten som tar hänsyn till alla aspekter av verksamheten, från anställda och partners till styrelsen. Att förbättra säkerheten är inte ett engångsprojekt, utan istället ett program med ständiga förbättringar.

För att bli cybertåligt måste företaget hitta balansen mellan följande tre åtgärder: skydda kritiska resurser, upptäcka brister och reagera på incidenter. Att göra IT-miljön cybertålig kräver investeringar i infrastruktur, design och utveckling av system, applikationer och nätverk.

Samtidigt måste organisationerna skapa och utveckla en tålighetsmedveten kultur, där säkerheten är en viktig del.

Företagets strategi för cybertålighet innehåller tre huvudkomponenter:

1. Anpassa företaget och IT-systemen för nästa generations hot

Företag måste förbereda sig för globala attacker med skadlig programvara och utpressningstrojaner, samt för mer diskreta attacker där angriparen lurar inuti nätverket.

Börja med att definiera företagets säkerhetsarkitektur för att hantera prioriterade risker. Skaffa en ny baslinje för den aktuella säkerhetsattityden.

Ta till exempel reda på hur företaget skulle kunna återhämta sig från utpressningstrojaner om flera webbplatser, Active Directory och säkerhetskopieringsplattformarna blev krypterade.

Utvärdera kritiska applikationer och deras beroende av infrastrukturen. Definiera sedan en kommunikations- och ledningsstruktur som säkerställer kontinuiteten i verksamheten.

2. Uppdatera strategin för säkerhetsledning

Ledning är avgörande för framgångsrik säkerhetsplanering och nyckeln till att uppnå cybertålighet. För att säkerställa att strategin håller måttet bör du inkludera strategier för skydd, upptäckt och åtgärder. Uppdatera och testa kontinuiteten i verksamheten och krishanteringsplanerna så att de täcker nya anskaffningsmodeller.

Utöka krishanteringskraven så att de omfattar alla partners och leverantörer. Se till att styrelsemedlemmarna är medvetna om cyberriskerna och stegen mot effektiv cybertålighet.

Granska och förfina äldre policyer för åtkomst och programuppdateringar, och överväg att införa rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att på ett mer effektivt sätt styra åtkomsten till dator- och nätverksresurser.

3. Skapa en tålighetsmedveten kultur

Uppmuntra alla anställda – inte bara cybersäkerhetsteamet – att införa ett cybertåligt tankesätt. Understryk att de anställda är den främsta försvarslinjen när det gäller hot som nätfiske och skadlig programvara. Främja samarbete mellan teamen med viktig information om säkerhet och hot.

Lär de anställda att dela information med lämpliga myndigheter och kollegor, både inom och utanför företaget.

Fortsätt se framåt

Nya hot växer fram allt eftersom organisationerna inför nya tekniker som en del av den pågående digitala transformationen. Företagen måste vara förberedda och ha rätt personal för att lösa dessa utmaningar.

Sårbarheter för Sakernas Internet (IoT): Överväg systemets cybersäkerhetskrav och fysiska säkerhetskrav och tålighet innan du implementerar och skapar beroenden för IoT-system. Använd IoT-gateways och Edge-enheter för att segregera och skapa lager av skydd mellan oskyddade enheter och internet. Detta bidrar till att hantera den övergripande bristen på IoT-säkerhet.

Blockkedjeproblem: Blockkedjetekniken är till naturen distribuerad och tålig. Blockkedjor flyttar dock transaktionerna mot en decentraliserad modell, vilket gör det avgörande att kontrollera privata kryptografinycklar. Vid inbäddning av säkerhet i blockkedjetransaktioner kan du använda rollbaserad autentisering och end-to-end-kryptering för att skydda data på rätt sätt.

Brist på SOC-resurser (Security Operations Center): Undersök den viktiga roll som SOC:er spelar när det gäller att samla de resurser som krävs för att leda försvaret. Definiera vad som utgör misstänkta aktiviteter, identifiera sårbarheter, konfigurera tekniker för upptäckt, sök efter och validera aktiva hot och meddela i slutänden påverkade parter. SOC:er måste styra och övervaka identiteter och säkerställa efterlevnad av policyer och regelkrav.

Övergång till DevSecOps: Överväg att införa en heltäckande DevSecOps-modell som omfattar granskning och ledning och har stöd för snabbare införandescheman och innovation. Fastställ om organisationen kan åta sig att följa de krav som är nödvändiga för att lyckas, vilket omfattar att övergå till en samarbetskultur, skapa säkerhet under hela utvecklingslivscykeln samt att utvärdera tekniska risker och affärsrisker.

Att uppnå cybertålighet bör vara en modulär transformation som utvecklas från en väldefinierad strategi till en projektvägkarta.

Se till att du definierar en strategisk inriktning som passar till affärsmålen, tar fram en plan för att uppnå denna inriktning och säkerställer korrekt genomförande av planen, inklusive beslut som bygger på riskhantering.

Läs också: Är ledningen det största hotet mot IT-säkerheten?

Läs också: Säkerhetsgrupperna kan vara den digitala förändringens hjältar

Säg din mening

*