Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

Hur får ett företag som inte hör hemma inom teknik-/it-området den personal de behöver för att kunna konkurrera om kunder som förväntar sig att varenda företag samverkar med dem lika väl som Amazon?

Att hitta och behålla de kompetenser som krävs för att lyckas med en digital omställning är en viktig fråga för företag utanför tekniksektorn, och ett av deras allra största orosmoment är att misslyckas med detta.

Mer än en fjärdedel (28 procent) av respondenterna angav att brist på kompetens som drivkraft för strategier är ett av de tre största hindren mot att genomföra en digital strategi enligt Economist Intelligence Units nyligen genomförda undersökning där styrelsemedlemmar och höga chefer vid över 600 företag jorden runt deltog.

Hinder mot en digital omställning

Bakom dessa bekymmer ligger behovet av en digital omställning som omfattar hela organisationen. Har man inte personal som är teknikkunnig eller åtminstone kulturellt mottaglig för en mer digital miljö minskar sannolikheten för att lyckas.

27 procent av de som besvarade Economist Intelligence Units undersökning sade att bli en mer datadriven organisation var ett av de tre områden som blir absolut viktigast för deras företags digitala beslutsfattande under 2019.

Trots detta ansåg 29 procent att internt kulturellt motstånd var ett av de tre största hindren mot att genomföra en digital strategi. Och över hälften (55 procent) uttryckte oro för att deras organisation inte utnyttjade sina digitala tekniker på ett optimalt sätt.

Läs också: Fem nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Vädja till ”digitala infödingar”

Neesha Hathi, vice VD och Chief Digital Officer på Charles Schwab, uppmuntrar till att se bortom det tekniska sammanhanget och tilltala “digitala infödingar” på mer personliga sätt.

– På dagens arbetsmarknad pratar alla om att man måste vara en fokusdriven organisation för att lyckas locka till sig talanger direkt från universiteten eller som redan jobbat fem år på Google och tittar efter nya möjligheter, säger hon.
Redan från början beskrev sig företaget som en organisation som ”demokratiserade investeringar” och gjorde det möjligt för vanliga människor att nå sina ekonomiska målsättningar inom ett område där den bästa rådgivningen och servicen oftast förbehölls de som kunde betala bäst.

– Människor vill jobba på en plats där de känner att de åstadkommer något bra, säger Hathi.

Att söka sig till platser där talangerna finns är också ett bra alternativ. Det kan handla om ett geografiskt område eller ett visst universitet eller företag. Och ibland finns talangerna redan inom den egna organisationen. Hemligheten är då – även för företag som badar i teknik – att styra dem i rätt riktning.

En annan kritisk faktor för att locka till sig kompetenta människor, säger Hathi, är att se till att de förstår på vilket sätt vi är annorlunda.

Talang drar till sig talang

Vår undersökning tyder på att vår digitala tidsålder kommer att göra det allt viktigare att förbättra de interna processerna för digital utveckling – och att hitta rätt personer som kan genomföra dessa projekt.

30 procent av de som svarade på undersökningen sade att deras företag i dagsläget är digitalt kompetenta (dvs. använder en lämplig uppsättning avancerade digitala verktyg som i hög grad effektiviserar verksamheten) och 39 procent svarade att de förväntade sig att nå denna nivå inom tre år.

Att nå hela vägen fram kommer att kräva interna kompetenser som i många fall måste vara lika skickliga som de grupper av ”digitala infödingar” som bland andra Amazon har lyckats fånga upp.

Företag utanför tekniksektorn kommer att fortsätta söka nya sätt att göra sig attraktiva för dessa personer.

Läs också: IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

Läs också: Gartner: Så här kommer vi att arbeta 2028

Säg din mening

*